Commit 9b863c26 authored by Michal Vrabel's avatar Michal Vrabel
Browse files

Upravene preklepy v README.md

parent 0615fbd4
......@@ -18,7 +18,7 @@ Spôsob práce s týmito členskými premennými je demonštrovaný vo funkcii `
Pre kontrolu, či v parametroch príkazového riadku je nastavený prepínač, použite členskú premennú, ktorá má názov identický s názvom prepínača v zadaní úlohy.
Výnimkou je prepínač `--delete` (v krátkej forme `-d`), ktorý je asociovaný s členskou premennou `delete_opt`.
Prepínače, ktoré majú nejakú aj vstupnú hodnotu (`--create`, `--lseek`, `--chmod`, `--umask`, `--truncate`) majú v štruktúre `CopymasterOptions` asociovaný dodatočnú členskú premennú.
Prepínače, ktoré majú aj nejakú vstupnú hodnotu (`--create`, `--lseek`, `--chmod`, `--umask`, `--truncate`), majú v štruktúre `CopymasterOptions` asociovanú dodatočnú členskú premennú.
Použitie týchto premenných by malo byť ľahko pochopiteľné.
Mále nejasnoti môžu byť pri členskej premennej `umask_options`.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment