Commit c7fc55dd authored by Michal Solanik's avatar Michal Solanik
Browse files

Merge branch 'changelog_structure' into 'master'

Added changelog.md, updated readme.md with information about changelog

See merge request mv120fd/os2018-copymatster-kostra!1
parents c50b12c5 0c5031a9
# Changelog
## 6. týždeň
### Report
-
### Otázky
-
## 5. týždeň
### Report
-
### Otázky
-
## 4. týždeň
### Report
-
### Otázky
-
## 3. týždeň
### Report
-
### Otázky
-
## 2. týždeň
### Report
-
### Otázky
-
## 1. týžden
### Report
-
### Otázky
-
\ No newline at end of file
......@@ -28,4 +28,24 @@ Každá položka prvej dimenzie poľa je platný reťazec v jazyku C, teda štvr
Očakáva sa, že prepínač `--umask` môže mať maximálne 9 rôznych nastavení (3 typy používateľov - `u`,`g`,`o`, 3 typy práv - `r`, `w`, `x`).
Ak je prvý bajt nastavenia `0`, znamená to koniec zoznamu nastavení a už nie je ďalej potrebné prechádzať položkami poľa `umask_options`.
## Changelog
Pre pravidelnú kontrolu aktivity je povinnosťou písať changelog. Changelog sa nachádza v súbore `CHANGELOG.md`. V prípade otázok je možné položiť otázky okrem [Mattermost](https://mattermost.kpi.fei.tuke.sk/os-2020/) aj v príslušnom týždnii v sekcii `Otazky`. V prípade žiadnej aktivity je potrebné do sekcie report napísať, že tento týždeň nebola vykonaná žiadna aktivita.
Vzorový changelog:
# Changelog
## 2. týždeň
### Report
- Implementácia prepínača pre pomalé kopírovanie
- Oprava chýb v implementácii prepínača pre rýchle kopírovanie
### Otazky
-
## 1. týždeň
### Report
- Zoznámenie sa so zadaním, implementácia prepínača pre rýchle kopírovanie
### Otázky
- Aký význam má implementácia prepínača pre pomalé kopírovanie?
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment